• NOBAKAZYALWA 1957

  • NOBAKABBAPATIZYIGWA 1990

  • BUUMI BWABO MUBUFWAAFWI Ba Marina abalumi babo ba Badri, bakaba basikumwaya basungu kumwi kabakomezya bana babo basankwa bobilo. Mukuya kwaciindi, ba Badri bakabeleka mu Kkomiti Yamucisi alimwi bakazumanana kusyomeka kusikila nobakafwa mu 2010.

MU 1989, mebo abalumi bangu twakaswaangana a Bakamboni aŋanda ya simukoboma. Mukwesu Givi Barnadze, iwakali kuyiisya simukoboma Bbaibbele, tanaakajisi Bbaibbele lyakwe limugeme nkaambo cakali kukatazya kujana ma Bbaibbele mucisi ca Georgia aciindi eeco.

Twakazikkomanina kapati nzyotwakamvwa aboobo twakayanda kuba a Bbaibbele lyesu. Ciindi balumi bangu nobakaswaangana abapati babo, bakabaambila kuti bayandaula Bbaibbele. Icakabagambya ncakuti, bapati babo bakaingula kuti caino-ino bakaula Bbaibbele lipya lyamumwaambo waci Georgian mpoonya akuti balabapa kacili cipego.

Ba Badri nobakasika kuŋanda, bakakkala akatebulu akutalika kulibala Bbaibbele mane kwasiya. Buzuba bwakatobela,  bakabuka akuzumanana kubala. Ciindi nondakapiluka kuŋanda kuzwa kumulimo, ndakabajana balikkede akatebulu kabacibala Magwalo. Tiibakali kuyanda kuleka kubala! Aboobo ndakabapa muzeezo wakuti balyookezye kumulimo kwamazuba masyoonto kutegwa bamanizye kulibala Bbaibbele. Tiilyakalampa bakalimana kulibala Bbaibbele lyoonse.

Mukuya kwaciindi notwakatalika kwiiya bbuku lyakuti The Truth That Leads to Eternal Life a Mukwesu Barnadze, twakalikkomene kuba a Bbaibbele lyesu litugeme. Lyakagwasya kapati nkaambo tiitwakajisi bbuku litugeme lya Truth mpoonya abalo bayi besu tiibakajisi Bbaibbele! Nokwakainda mwaka omwe, mebo aba Badri twakabbapatizyigwa.