Ba Igor: Toonse tobilo twakali kuzulilwa mukabunga ka Bakamboni iikakali mudolopo lya Tkvarcheli, ku Abkhazia. Mbwaanga mbungano nkokakali kuzulilwa kabunga kesu yakali kulamfwu makkilomita aabalilwa ku 85 mudolopo lya Jvari, ndakali kuunka ku Tkvarcheli mwezi amwezi kuyoobweza mabbuku aamba zyamu Bbaibbele aakabunga. Mu 1992, nobwakamana buyo bweendelezi bwa Soviet Union, mumasena bantu mobakalilela aamu Abkhazia bakayanda kwaandaana. Aboobo kwakaba nkondo akati kabasikwaandaana alimwi ampi yabana Georgia calo icakaleta mapenzi kapati.

Ba Gizo Narmania aba Igor Ochigava

Bakwesu aaba bobilo bakabeleka antoomwe kugwasya basyominyina ciindi cankondo mu Abkhazia.

Ba Gizo: Ndakabbapatizyigwa nondakajisi myaka iili 21, kakucili buyo mwaka omwe kuti manyongwe atalike. Ciindi nkondo noyakatalika, bakwesu bakayoowa alimwi tiibakazyi cakucita kujatikizya mulimo wakukambauka. Pele ba Igor balo ibakali beembezi babotu lyoonse, bakatukulwaizya kwiinda mukwaamba kuti: “Ecino nceciindi bantu nobayandika luumbulizyo. Tulacikonzya kuzumanana kuyuma kumuuya lilikke buyo kuti twazumanana  amulimo wesu wakukambauka.” Aboobo cabupampu, buzuba abuzuba twakazumanana kwaambila basimukoboma mulumbe uumbulizya uuli mu Jwi lya Leza.

Ba Igor: Akaambo kamanyongwe, tiitwakali kukonzya kubelesya nzila njotwakazyibide kuunka ku Jvari kuyoobweza mabbuku eesu. Mbwaanga ndakakomenena mucooko eeci, ndakali kukonzya kujana nzila iimbi iili kabotu iyakali kwiinda mumyuunda mobalima masamba alimwi amumalundu. Pele kwakali ntenda aimwi yakuswaangana ankamu yabamaalumi bajisi ntobolo naa kulyata kadandamiti. Nokuba boobo, tiindakali kuyanda kubikka buumi bwabakwesu muntenda, aboobo ndakali kuunka endikke ciindi comwe amwezi. Kwiinda mukugwasyigwa a Jehova, lyoonse ndakali kucikonzya kubweza cakulya cakumuuya aciindi ceelede calo icakali kutugwasya kuzumanana kuyuma kumuuya.

Nokuba kuti kwakanyina nkondo mu Tkvarcheli, zintu zyakali kukasyigwa kunjila mudolopo lyesu, calo icakapa kuti tutalike kujana mapenzi aaboola akaambo kankondo. Mbowakali kuyaabuswena mupeyo, cakulya cakali kuyaabumana alimwi toonse twakatalika kulibilika kujatikizya mbotwakali kunoopona. Eelo kaka twakakkomana kapati notwakamvwa kuti bakwesu baku Jvari bakapanga bubambe bwakutuma zintu nzyotwakali kuyandika!

Ba Gizo: Bumwi buzuba, ba Igor bakalomba mukwasyi wesu kuti naa ŋanda yesu yakali kukonzya kubelesyegwa kunooyobweda zyakulya nzyobakatubambilide bakwesu. Bakali kuyanda kuyoozileta zyakulya eezyi ku Jvari. Twakalilibilikide kujatikizya mbobakali kuyakweenda nkaambo twakalizyi kuti bakali kuyakwiinda mumasena aakali kugatelwa aali mbwaabede alimwi bakali kukonzya kuswaangana abamaalumi bakajisi ntobolo alimwi ababbi.—Joh. 5:13.

Eelo kaka twakakondwa kapati nobakapiluka ba Igor nokwakainda buyo mazuba masyoonto alimwi kabali buyo kabotu, kabayaabweenzya amootokala wakazwide zyakulya nzyotwakali kuyandika mumyezi yamupeyo yakatobela! Muziindi eezyi zikatazya, twakalibonena ameso kuti luyando lwini-lwini lwa Bunakristo talumani.—1Kor. 13:8.