MWAAMBO waci Georgian ngumwi wamyaambo yakusaanguna mwalo Bbaibbele molyakasandululwa antoomwe awaci Armenian, Coptic Latin, Syriac, alimwi amyaambo iimbi. Malembe aamumwaambo waci Georgian aakaindi aamabbuku aa Makani Mabotu, magwalo aa Paulo, alimwi a Intembauzyo akalembwa akati-kati kamwaanda wamyaka wasanu C.E. naa musyule. Mumyaanda yamyaka yakatobela, kusandulula alimwi akukkopolola Bbaibbele mumwaambo waci Georgian kwakayaambele calo icakapa kuti kube busanduluzi buli mbobubede. *

Bbaibbele lyakaajatikizya kapati mabbuku alimwi azilengwa zyabantu baku Georgia. Mucikozyanyo, makani aajatikizya Queen Shushanik, alo aalangilwa kuti akalembwa kumamanino aamwaanda wamyaka wasanu, alijisi amajwi aakazubululwa kuzwa muzibalo zyamuma Bbaibbele aasiyene-siyene. Mubbuku lyakwe lyamajwi aakweema, litegwa Vepkhvistqaosani (The Knight in the Panther’s Skin), wakalemba majwi aakweema aabalilwa ku 1220, sikweema uutegwa Shota Rustaveli wakaamba kujatikizya zyeelelo zyakulilemeka zya Banakristo. Wakalemba makani aajatikizya zilongwe, bwaabi, alimwi akusamausya beenzu—zyeelelo izicibonwa kuti zilabeleka akati kabantu baku Georgia.

^ munc. 3 Kutegwa muzyibe zinji, amubone cibalo cijisi mutwe wakuti “Cintu Ciyandisi Catakazizilwe Kwamyaanda Yamyaka,” icili mumagazini ya Ngazi Yamulindizi yamu June 1, 2013.