KUMWAIGWA kwamulumbe wa Bwami mucisi ca Georgia kulitondezyedwe mucikozyanyo ca Jesu cabumena. (Mt. 13:33) Mbubwenya mbuli bumena, kukomena kumuuya tiikwakali kulibonya kumatalikilo, pele mukaindi kasyoonto buyo mulumbe wa Bwami wakamwaika koonse-koonse alimwi akubacinca bantu banji.

Amubale makani aakkomanisya alimwi aakulwaizya aajatikizya luyando, lusyomo, kusyomeka, bupampu, alimwi abusicamba mbobakatondezya bantu ba Leza mucisi ca Georgia “muziindi zili kabotu amuziindi zyamapenzi.”—2 Tim. 4:2.