7:15-18, 28, 29; 8:29

Muzintu zyoonse nzyaakali kwaamba alimwi akucita, Jesu wakabalemeka Bausyi bakujulu. Jesu wakali kuyanda kuti bantu bazyibe kuti mulumbe wakwe wakali kuzwa kuli Leza. Aboobo wakali kubelesya Magwalo ciindi naakali kuyiisya alimwi kanji-kanji wakali kwaazubulula. Ciindi naakali kutembaulwa, Jesu wakali kutondezya kuti Jehova nguweelede kutembaulwa. Walo wakabikkilide maano kapati kukumanizya mulimo ngwaakamupa Jehova.—Joh. 17:4.

Mbuti mbotukonzya kumwiiya Jesu ciindi . . .

  • notuyiisya muntu Bbaibbele naa notuyiisya kucibumbili?

  • nobatutembaula bamwi?

  • notuyanda kusala mbotweelede kucibelesya ciindi cesu?