Ciindi Jesu naakamana kusanina bamaalumi bali 5,000 kubikkilizya abamakaintu alimwi abana, wakalailila basikwiiya bakwe kuti: “Amubwezelele bufwefwelenga boonse bwasyaala, kutegwa kutabi cinyonyooka.” (Joh. 6:12) Jesu wakatondezya kulumba kuzintu nzyaakabapa Jehova kwiinda mukutanyonyoona cili coonse.

Mazuba aano, Kabunga Keendelezya kalasoleka canguzu kwiiya Jesu kwiinda mukuzibelesya kabotu zintu zisangwa. Mucikozyanyo, ciindi nokwakali kuyakwa maofesi mapati ku Warwick, mu New York, bakwesu bakasala nzila yakuyaka iigwasya kutegwa baabelesye kabotu mali aakasangwa.

MBUTI MBOTUKONZYA KWEELEBA KUNYONYOONA ZINTU . . .