4:6-26, 39-41

Ino ncinzi cakamugwasya Jesu kukambauka kwiinda mukwiizya?

  • 4:7​—Wakatalisya mubandi kwiinda mukulomba maanzi aakunywa muciindi cakwaamba kujatikizya Bwami naa kulizyibya kuti ngu Mesiya

  • 4:9​—Kunyina naakamubeteka mukaintu muna Samariya kuti teeleli akaambo kamubala naa mwaambo wakwe

  • 4:9, 12​—Ciindi mukaintu naakaamba twaambo itwakali kukonzya kubapa kutalika kukazyanya, Jesu kunyina naakanyonganizyigwa pe, pele wakazumanana amubandi ngwaakajisi.—cf 77 ¶3

  • 4:10​—Wakabelesya cikozyanyo cijatikizya zintu nzyaakali kucita mukaintu mubuumi bwakwe bwabuzuba abuzuba

  • 4:16-19​—Nokuba kuti mukaintu ooyu wakali kupona buumi bwakutalilemeka, Jesu wakamulemeka

Ino cibalo eeci citondezya buti mbociyandika kapati kukambauka kwiinda mukwiizya?