Cilengaano ca Ezekieli catempele cakabakulwaizya bana Israyeli ibakali mubuzike alimwi cakabapa kusinizya businsimi bwakaambidwe kumatalikilo ibujatikizya kubukulusyigwa. Bukombi busalala bwakali kuyoosumpulwa kapati abaabo bakalelekedwe a Jehova.

Cilengaano cakasyomezya kuti kuyooba lukamantano, kubelekela antoomwe alimwi akuliiba

47:7-14

  • Nyika yakali kuyooba azintu zibotu kapati

  • Mukwasyi umwi aumwi wakali kuyooba alukono

Nyika kaitanapegwa kubantu, cibeela caalubazu canyika cakali ‘kuyakwaabwa’ kacili “caabilo” kuli Jehova

48:9, 10

Ino mbuti mbondikonzya kutondezya kuti kukomba Jehova ncecintu ncondibikkila kapati maano mubuumi bwangu? (w06 5/1 27-28 munc. 13-14)