Skip to content

Skip to table of contents

Bakamboni ba Jehova

Amusale mwaambo Chitonga

Kutamba bantu kumiswaangano ku Cook Islands

KABBUKU KAMUSWAANGANO WABUUMI AMULIMO September 2017

Zitondezyo Zyacikozyanyo

Zitondezyo zyacikozyanyo zyamagazini ya Sinsimuka! alimwi akasimpe kamu Bbaibbele kajatikizya Bbaibbele alimwi asayaansi. Amutobelezye zikozyanyo kutegwa mulembe nzila zyanu nobeni.

MBONO IZILI MU JWI LYA LEZA

Bukombi Busalala Bwabukulusyigwa!

Cilengaano ca Ezekieli catempele cakali kusyomezya ba Juda basyomeka ibakasyeede mubuzike ku Babuloni kuti bukombi busalala bwakali kuyoobukulusyigwa.

KUPONA BUUMI BWA BUNAKRISTO

Nkaambo Nzi Ncomububikkila Maano Bukombi Busalala?

Bukombe busalala bwaimikwa nji. Sena lyoonse mulazinzibala kuyeeya kujatikizya coolwe ncomujisi cakumuzyiba alimwi akumubelekela Jehova Leza?

MBONO IZILI MU JWI LYA LEZA

Zilongezyo Nzyobakali Kuyoojana Bana Israyeli Ibakazwa Mubuzike

Cilengaano ca Ezekieli catempele cakatondezya kuti bukombi busalala buyoobukulusyigwa alimwi zilongezyo zyancico ziyoobikkilizya lukamantano, kubelekela antoomwe alimwi akuliiba.

MBONO IZILI MU JWI LYA LEZA

Kusyomeka Kuli Jehova Kuletela Zilongezyo

Cibalo icaamba bana Hebrayo botatwe inga catugwasya kuba amakanze aakuzumanana kusyomeka kuli Jehova Leza.

KUPONA BUUMI BWA BUNAKRISTO

Amuzumanane Kusyomeka Ciindi Nomwasunkwa

Jesu Kristo wakazumanana kusyomeka kuli Leza ciindi naakali kusunkwa. Sena abalo bantu batalondokede balakonzya kuzumanana kusyomeka ciindi nobasunkwa kuti baleke kusyomeka kuli Leza?

KUPONA BUUMI BWA BUNAKRISTO

Amuzumanane Kusyomeka Ciindi Munamukwasyi Naagusyigwa Mumbungano

Ciindi munamukwasyi naagusyigwa mumbungano, kusyomeka kwesu kuli Jehova Leza kulasunkwa. Ino ncinzi cikonzya kutugwasya kutegwa tuzumanane kusyomeka?

MBONO IZILI MU JWI LYA LEZA

Sena Mucizumanana Kumubelekela Jehova?

Daniele wakazumanana kumubelekela Jehova. Kunyina naakazumizya cintu cili coonse kunyonganya bubambe bwakwe bwakucita zintu zyakumuuya.

KUPONA BUUMI BWA BUNAKRISTO

Amubayiisye Kuzumanana Kumubelekela Jehova

Amubayiisye basikumwaya bapya kuzwa kumatalikilo kuba basungu lyoonse mumulimo wakukambauka. Amumugwasye sikwiiya wanu kuba sikumwaya uucibwene.