MBONO IZILI MU JWI LYA LEZA

 • Ndamupa Citondezyo”: (10 min.)

  • Joh. 13:5—Jesu wakasanzya maulu aabasikwiiya bakwe (“kusanzya maulu aabasikwiiya” kaambo kagwasya mukwiiya kuzwa kulugwalo lwa Joh. 13:5, nwtsty)

  • Joh. 13:12-14—Basikwiiya abalo bakeelede “kusanzyanya kumaulu” (“mweelede” kaambo kagwasya mukwiiya kuzwa kulugwalo lwa Joh. 13:14, nwtsty)

  • Joh. 13:15—Boonse basikwiiya ba Jesu beelede kutobela cikozyanyo cakwe cakulicesya (w99 3/1 31 ¶1)

 • Kuyandaula Mbono Zyakumuuya: (8 min.)

  • Joh. 14:6—Muunzila nzi Jesu mwali “nzila, kasimpe alimwi abuumi”? (“Ndime nzila, kasimpe alimwi abuumi” kaambo kagwasya mukwiiya kuzwa kulugwalo lwa Joh. 14:6, nwtsty)

  • Joh. 14:12—Muunzila nzi aabo bamusyoma Jesu ‘mobakali kuyoocita milimo mipati’ kwiinda njaakacita walo? (“milimo mipati kwiinda yeeyi” kaambo kagwasya mukwiiya kuzwa kulugwalo lwa Joh. 14:12, nwtsty)

  • Ino kubala Bbaibbele kwansondo iino kwamuyiisya nzi kujatikizya Jehova?

  • Ino nimbono nzi zimbi zyakumuuya nzyomwakajana mukubala Bbaibbele kwansondo iino?

 • Kubala Bbaibbele: (4 min.) Joh. 13:1-17

AMUSUNGWAALE MUMULIMO WAMUMUUNDA

 • Lweendo Lwakusaanguna: (2 min.) Amubelesye mubandi wacitondezyo ciindi nomucita bukambausi bwamukwiizya.

 • Lweendo Lwakupilukila Lwakusaanguna: (3 min.) Amubelesye mubandi wacitondezyo.

 • Kavidiyo Kalweendo Lwakupilukila Lwabili: (5 min.) Amweebelele akubandika kavidiyo.

KUPONA BUUMI BWA BUNAKRISTO