SINSIMUKA!

Mubuzyo: Nkaambo nzi ncociyandika kulibambilila limwi kujatikizya ntenda?

Lugwalo: Tus. 27:12

Kwaabila: Magazini eeyi ilatondezya ncotweelede kucita kaitanacitika ntenda, noicitika alimwi anoyamana.

AMUYIISYE KASIMPE

Mubuzyo: Ino inga twatondezya buti kuti tulamuyanda Leza?

Lugwalo: 1Joh. 5:3

Kaambo Kamasimpe: Inga twatondezya kuti tulamuyanda Leza kwiinda mukutobela milawo yakwe.

SENA NCOBENI BAFWIDE BALAKONZYA KUPONA ALIMWI? (T-35)

Mubuzyo: Bantu banji munyika yoonse balacita mapobwe aakulemeka bantu bafwide. Sena kuli notukonzya kuba abulangizi bwakuyoobonana alimwi abayandwa besu bakafwa?

Lugwalo: Mil. 24:15

Kwaabila: Katulakiti aaka kalatondezya bulangizi bwabubuke ncobukonzya kwaamba kulindinywe. [Ikuti kacikonzyeka, amweebelele kavidiyo kakuti Sena Kuli Bulangizi Buliko Kubantu Bafwide?]

AMULEMBE NZILA YANU NOBENI

Inga mwabelesya nzila zili muzitondezyo zyainda ikulemba nzila njomuyanda kuyoobelesya mumulimo wamumuunda.