14:2, 4, 9

Kupa Jehova zintu ziinda kubota kulamukkomanisya alimwi kulamugwasya andinywe

CILONGWE CANU A JEHOVA

  1. Mwapa Jehova cipaizyo cantembauzyo

  2. Jehova ulamulekelela, ulamukkomanina, alimwi mulaba balongwe bakwe

  3. Mwalibonena mpindu iiboola akaambo kakutobela milawo ya Jehova, alimwi eeci camupa kuti muzumanane kuyanda kumutembaula

Muunzila nzi mondikonzya kupa Jehova zintu ziinda kubota?