Sena inga mwayanda kuzumanana kusyomeka ciindi nomusunkwa mbuli Daniele mbwaakacita? Cabusungu, Daniele wakali kwiiya Jwi lya Leza, kubikkilizya abusinsimi bukatazya. (Dan. 9:2) Kwiiya Bbaibbele cabusungu kulakonzya kumugwasya kutegwa muzumanane kusyomeka. Munzila nzi? Kulakonzya kumugwasya kusyoma kuti zisyomezyo zya Jehova ziyoozuzikizyigwa ncobeni. (Jos. 23:14) Alimwi kulakonzya kumugwasya kumuyanda kapati Leza calo iciyoomukulwaizya kucita ciluzi. (Int. 97:10) Pele ino mweelede kutalikila aali? Amubone twaambo tutobela.

  • Ncinzi ncondeelede kwiiya? Kuba aabubambe bubotu bwakwiiya kulabikkilizya akulibambila miswaangano yambungano. Kubala Bbaibbele kwansondo ansondo kulakonzya kumugwasya kapati kuti naa mwajana ciindi cakuvwuntauzya twaambo ntomutamvwisyi kabotu. Kuyungizya waawo, bamwi basala kwiiya makani manji kujatikizya businsimi bwamu Bbaibbele, zibeela zisiyene-siyene zyamucelo wamuuya wa Leza, nyendo zyamwaapostolo Paulo zyabumisyinali, naa zilenge zya Jehova. Ikuti naa mwayeeya mubuzyo wamu Bbaibbele, amuulembe alimwi aabe ngamakani ngomuyoovwuntauzya ciindi ciboola.

  • Nkuukuli nkondikonzya kujana makani aagwasya? Kutegwa mubone nzila zimwi, amweebelele kavidiyo kakuti Mbomukonzya Kuvwuntauzya Mbono Zyakumuuya. Kutegwa mugwasyigwe, amuvwuntauzye kuzyiba mami aanyika aaimininwa abanyama ibaambidwe kuli Daniele caandaano 7.

  • Ino ndeelede kutola ciindi cilamfwu buti kwiiya? Kwiiya lyoonse nenzila iikonzya kumugwasya kusima kumuuya. Ikuti kakuyandika, mulakonzya kutalika kwiiya kwiinda mukutola buyo ciindi cisyoonto, mpoonya mukuya kwaciindi mulakonzya kuyungizya ciindi ncomwiiya. Kwiiya Jwi lya Leza cili mbuli kusya mbono zisisidwe; mbomuyaabujana mbono zinji, ciyoomukulwaizya kuzumanana kusya! (Tus. 2:3-6) Luyandisisyo lwanu lwa Jwi lya Leza luyooyungizyika alimwi kwiiya Bbaibbele lyoonse ciyooba cilengwa canu.—1Pet. 2:2.

INO BANYAMA BAAMBIDWE KULI DANIELE CAANDAANO 7 BAIMININA NZI?

MUBUZYO UUMBI:

Ino lugwalo lwa Daniele 7:8, 24 lwakazuzikizyigwa buti?

CAKUCITA CIMBI:

Ino banyama baambidwe ku Ciyubunuzyo caandaano 13 baiminina nzi?