AMULANGE

9:24-27

“MVWIKI ZILI 70” (MYAKA IILI 490)

 • “MVWIKI ZILI 7” (MYAKA IILI 49)

  455 B.C.E. “Malailile . . . aakuyakulula Jerusalemu”

  406 B.C.E. Jerusalemu wayakululwa

 • “MVWIKI ZILI 62” (MYAKA IILI 434)

 • “MVWIKI YOMWE” (MYAKA IILI 7)

  29 C.E. Mesiya wasika

  33 C.E. Mesiya ‘wajaigwa’

  36 C.E. Mamanino ‘aamvwiki zili 70’