Mbwaanga mapenzi mapati aswena afwaafwi, mulimo wesu wakukambauka ulibindide. (Tus. 24:11, 12, 20) Kutegwa tugwasye bantu, tulakonzya kubelesya tukkaadi kubatondezya Jwi lya Leza alimwi awebbusaiti yesu. Tukkaadi tulijisi kkoodi iisololela kukavidiyo kakuti Nkaambo Nzi Ncotweelede Kwiiya Bbaibbele? alimwi amulumbe uubatamba kuti bazyibe zinji naa kuba aciiyo ca Bbaibbele. Bantu bamwi tabayandi kutambula mabbuku pele balayanda kuswaya webbusaiti yesu. Aboobo, mutawayiwayi kubapa kakkaadi. Nokuba boobo, tamweelede kusiya tukkaadi kulibaabo batatondezya luyandisisyo.

Ciindi nomucita milimo yanu yabuzuba abuzuba, mulakonzya kupa kuti muntu abe aluyandisisyo kwiinda mukwaamba buyo kuti: “Kuli ncondijisi ncondiyanda kumupa. Kakkaadi aaka kalamusololela kuwebbusaiti iijisi makani aatabbadelelwi alimwi amavidiyo aatondezya makani aaindene-indene.” (Joh. 4:7) Akaambo kakuti tukkaadi ootu tusyoonto-syoonto, mulakonzya kubwezelezya tusyoonto kutegwa kamwaabila kuli bamwi aciindi cili coonse.