4:5-13, 18-20, 23-31

Ncinzi cakapa kuti baapostolo beelele kuba bamayi? Ino ncinzi cakabagwasya kwaamba cakusinizya alimwi acabusicamba? “Bakali kweenda a Jesu,” Mwiiyi Mupati, aboobo bakaiya kulinguwe. (Mil. 4:13) Ino nzintu nzi zimwi nzyotukonzya kwiiya kuli Jesu zyalo izikonzya kutugwasya kuba bamayi bacibwene?

Amweendelanye magwalo aaya aatobela kuciiyo ceelede.