Mu Jwi lyakwe, Jehova wayobola makani aajatikizya buumi bwabamaalumi abamakaintu ibakali kusyomeka kutegwa atuyiisye ziiyo zigwasya. (Rom. 15:4) Ncinzi ncomwaiya kuzwa mubbuku lya Jona? Amweebelele kavidiyo kakuti Kukomba Mumukwasyi: Jona—Kwiiya Kuzwa Kuluzyalo lwa Jehova, mwamana mubandike mibuzyo iitobela:

  • Ino mbuyumuyumu nzi mbobakajisi basikumwaya botatwe mbotweebelela mukavidiyo?

  • Mbuti bbuku lya Jona mbolikonzya kutukulwaizya ikuti naa twapegwa lulayo naa kunyangwa mikuli? (1Sam. 16:7; Jon. 3:1, 2)

  • Mbuti cibalo cijatikizya Jona mbocikonzya kutugwasya kuzumanana kucibona munzila yeelede cilawo motubelekela? (Jon. 4:11; Mt. 5:7)

  • Ino icakamucitikila Jona inga catuumbulizya buti ciindi notujisi penzi lyakuciswa kwaciindi cilamfwu? (Jon. 2:1, 2, 7, 9)

  • Ncinzi ncomwaiya mukavidiyo eeyi kujatikizya mbociyandika kubala Bbaibbele alimwi akuzinzibala kuyeeya?