MBONO IZILI MU JWI LYA LEZA

 • Amuyandaule Jehova Kutegwa Muzumanane Kupona”: (10 min.)

 • Kuyandaula Mbono Zyakumuuya: (8 min.)

  • Am. 2:12—Mbuti mbotukonzya kwiibelesya njiisyo iili mukapango aaka? (w07 11/1 6 munc. 8)

  • Am. 8:1, 2—Ino “mutaanga uujisi micelo yacilimo” wiiminina nzi? (w07 11/1 6 munc. 6)

  • Ino kubala Bbaibbele kwansondo iino kwamuyiisya nzi kujatikizya Jehova?

  • Ino nimbono nzi zimbi zyakumuuya nzyomwakajana mukubala Bbaibbele kwansondo iino?

 • Kubala Bbaibbele: (4 min.) Am. 4:1-13

AMUSUNGWAALE MUMULIMO WAMUMUUNDA

 • Amulibambile Zitondezyo Zyamwezi Uuno: (15 min.) Mubandi abaswiilizi uuyeeme a “Zitondezyo Zyacikozyanyo.” Amweebelele tuvidiyo twacitondezyo, mwamana mubandike twaambo tupati-pati.

KUPONA BUUMI BWA BUNAKRISTO