6:6-8

Jehova ulikuzyi kulezya kwesu alimwi talangili zinji kulindiswe kwiinda nzyotukonzya kucita. Kweelana ambwazibona zintu Leza, cilongwe cesu abakwesu ncibeela ciyandika kapati cabukombi bwakasimpe. Ikuti katuyanda kuti Jehova azitambule zipaizyo zyesu, tweelede kubeendelezya caluyando alimwi acabulemu ibakwesu.