Skip to content

Skip to table of contents

Bakamboni ba Jehova

Amusale mwaambo Chitonga

Kwaabila broshuwa yakuti Mulakonzya Kukkomana Mumukwasyi Wanu ku Georgia

KABBUKU KAMUSWAANGANO WABUUMI AMULIMO November 2017

Zitondezyo Zyacikozyanyo

Zitondezyo zyacikozyanyo zyamagazini ya Ngazi Yamulindizi alimwi akasimpe kamu Bbaibbele kajatikizya zina lya Leza. Amutobelezye zikozyanyo kutegwa mulembe nzila zyanu nobeni.

MBONO IZILI MU JWI LYA LEZA

“Amuyandaule Jehova, Kutegwa Muzumanane Kupona”

Ino kuyandaula Jehova caamba nzi? Ncinzi ncotukonzya kwiiya kubana Israyeli ibakaalilwa kuyandaula Jehova?

KUPONA BUUMI BWA BUNAKRISTO

Kuyungizya Luzyibo Lwesu Mumulimo Wakukambauka​—Kupanga Lweendo Lwakupilukila

Mbuti mbomukonzya kupanga nyendo zyakupilukila zigwasya? Amuzumanane kuyungizya luyandisisyo lwabo, amube ambaakani mukuswaya kumwi akumwi, alimwi amuzumanane kuba amakanze ngaonya aayo.

MBONO IZILI MU JWI LYA LEZA

Amwiiye Kukulubizya Kwanu

Cibalo icaamba Jona citondezya kuti Jehova Leza tatulekelezyi ciindi notwalubizya, pele ulangila kuti twiiye kukulubizya kwesu.

KUPONA BUUMI BWA BUNAKRISTO

Ziiyo Kuzwa Mubbuku lya Jona

Kuzinzibala kuyeeya cakamucitikila Jona inga kwatukulwaizya ciindi notwatyompwa, kululamika mizeezo iilubide kujatikizya mulimo wesu, alimwi akujana luumbulizyo kwiinda mumupailo.

MBONO IZILI MU JWI LYA LEZA

Ncinzi Jehova Ncayanda Kulindiswe?

Ino bukombi bwesu buswaangene buti azilongwe nzyotujisi abakwesu bakumuuya?

MBONO IZILI MU JWI LYA LEZA

Amuzumanane Kupakamana Kumuuya Akuba Basungu

Kunyonyoonwa kwamunzi wa Juda abana Babuloni ambweni kwakali kulibonya mbuli kuti tiikwakali kukonzyeka. Nokuba boobo, businsimi bwakali kuyoozuzikizyigwa alimwi Habakuku wakali kuyandika kuzumanana kupakamana kumuuya akuba musungu.

KUPONA BUUMI BWA BUNAKRISTO

Amuzumanane Kupakamana Kumuuya Akuba Basungu Ciindi Bukkale Bwanu Nobwacinca

Ciindi kucinca kwabukkale nokwayanda kunyonganya bukombi bwesu alimwi acilongwe cesu a Jehova Leza, ino ncinzi ciyootugwasya kuzumanana kupakamana kumuuya akuba basungu?