Solomoni wakabelesya mwaambo wakweema ikwaamba buyumuyumu ibuboola akaambo kakucembaala

12:2-7

 • Bakubusi banji balijisi nguzu zyakucita milimo iikkomanisya alimwi miyumu

 • Bakubusi beelede kubelesya ciindi anguzu zyabo kubelekela Leza kabatanajana buyumuyumu buboola akaambo kakucembaala

Kamuyeeya Mulengi wanu Mupati kwiinda mukumubelekela nomucili mwana

12:1, 13

 • Kapango 3: ‘Bamakaintu balanga awindo bayoojana kuti kulasiya’

  Kubaya

 • Kapango 4: ‘Bana basimbi boonse bayakwiimbila ansaansi’

  Kusinka matwi

 • Kapango 5: ‘Mucelo uupa kuyanda kulya uyakupasuka’

  Kutakukkomanina kulya