12:7-10

Mu Bbaibbele, mamvwa kanji-kanji alabelesyegwa munzila yacikozyanyo. Alakonzya kubelesyegwa ikwaamba bantu bapenzya alimwi bakatazya naa zintu izileta mapenzi. (My. 33:55; Tus. 22:5; Ezk. 28:24) Ciindi Paulo naakalemba kujatikizya “mumvwa mumubili” wakwe, kweelede kuti wakali kwaamba baapostolo bakubeja abamwi ibakali kwaamba kuti tanaakali mwaapostolo alimwi ibakali kusampaula mulimo wakwe. Ino magwalo aali ansi aawa, atondezya kuti ncinzi cimbi cilangilwa kuti ngowakali “mumvwa mumubili” wa Paulo?

Ino ‘mumvwa nzi ngomujsi mumubili’ wanu?

Mbuti mbomukonzya kusyoma Jehova kuti amugwasye kuzumanana kuliyumya?