MBONO IZILI MU JWI LYA LEZA

 • Mulimo Wesu Ulabikkilizya Akugwasya Bakwesu Ciindi Nobacitikilwa Ntenda”: (10 min.)

  • 2Kor. 8:1-3—Bana Makedoniya bakasanga “kwiindilila ambobakali kukonzya” kutegwa bagwasye babunyina baku Judaya (w98 11/1 25 ¶1; kr 209 ¶1)

  • 2Kor. 8:4—Kugwasyilizya’ Banakristo ibayandika lugwasyo ciindi nokwacitika ntenda ncibeela ‘camulimo wesu wakugwasya’ (kr 209-210 ¶4-6)

  • 2Kor. 9:7—“Leza uyanda muntu uupa kumwi kakkomene” (kr 196 ¶10)

 • Kuyandaula Mbono Zyakumuuya: (8 min.)

  • 2Kor. 9:15—Ino cipego ca Leza “citabbadelwi citakonzyi kupandululwa” ncinzi? (w16.01 9 ¶2)

  • 2Kor. 10:17—Ino caamba nzi ‘kulidunda muli Jehova’? (g99 7/8 20-21)

  • Ino kubala Bbaibbele kwansondo iino kwamuyiisya nzi kujatikizya Jehova?

  • Ino nimbono nzi zimbi zyakumuuya nzyomwakajana mukubala Bbaibbele kwansondo iino?

 • Kubala Bbaibbele: (4 min.) 2Kor. 7:1-12 (th ciiyo 12)

AMUSUNGWAALE MUMULIMO WAMUMUUNDA

 • Kavidiyo Kalweendo Lwakusaanguna: (4 min.) Amweebelele akubandika kavidiyo.

 • Lweendo Lwakusaanguna: (2 min.) Amubelesye mubandi wacitondezyo. (th ciiyo 1)

 • Lweendo Lwakusaanguna: (3 min.) Amubelesye mubandi wacitondezyo. Amutondezye mbomukonzya kwiingula muntu wabuzya mubuzyo naa kwaamba kaambo nkobavwula kwaamba bantu kusola kusinkila mubandi. (th ciiyo 2)

 • Lweendo Lwakusaanguna: (3 min.) Amubelesye mubandi wacitondezyo. Amutondezye mbomukonzya kwiingula muntu wabuzya mubuzyo naa kwaamba kaambo nkobavwula kwaamba bantu kusola kusinkila mubandi. (th ciiyo 4)

KUPONA BUUMI BWA BUNAKRISTO