●○○ LWEENDO LWAKUSAANGUNA

Mubuzyo: Ino ncinzi cicitika twafwa?

Lugwalo: Muk. 9:5a

Ciindi Ciboola: Sena lufwu ngamamanino aazintu zyoonse?

○●○ LWEENDO LWAKUPILUKILA LWAKUSAANGUNA

Mubuzyo: Sena lufwu ngamamanino aazintu zyoonse?

Lugwalo: Job. 14:14, 15

Ciindi Ciboola: Ino buumi buyooba buti Leza aakubusya bayandwa besu?

○○● LWEENDO LWAKUPILUKILA LWABILI

Mubuzyo: Ino buumi buyooba buti Leza aakubusya bayandwa besu?

Lugwalo: Is. 32:18

Ciindi Ciboola: Ino Leza uyooleta buti luumuno anyika?