Skip to content

Skip to table of contents

Bakamboni ba Jehova

Amusale mwaambo Chitonga

Kubambulula Ŋanda ya Bwami ku Switzerland

KABBUKU KAMUSWAANGANO WABUUMI AMULIMO May 2017

Zitondezyo Zyacikozyanyo

Zitondezyo zyacikozyanyo zyamagazini ya Ngazi Yamulindizi alimwi akasimpe kamu Bbaibbele kajatikizya iziyoocitika kumbele. Amutobelezye zikozyanyo kutegwa mulembe nzila zyanu nobeni.

MBONO IZILI MU JWI LYA LEZA

Citondezyo Cakuti Israyeli Uyoopilusyigwa

Ino ncisyomezyo nzi Jehova Leza ncaakaamba naakalailila musinsimi Jeremiya kuti aule muunda? Ino Jehova wakatondezya buti bubotu bwakwe?

MBONO IZILI MU JWI LYA LEZA

Ebedi-meleki​—Cikozyanyo Cabusicamba a Luzyalo

Wakali sicamba mukubandika a Mwami Zedekiya, pele wakatondezya luzyalo kumusinsimi wa Leza Jeremiya.

KUPONA BUUMI BWA BUNAKRISTO

Kwaabamba Kabotu Masena Eesu Aakukombela

Masena eesu aakukombela ajisi zina lya Leza lisalala, aboobo cilayandika kapati kwaasalazya alimwi akwaabamba kabotu. Mbuti umwi aumwi wesu mbwakonzya kutola lubazu mukubamba Ŋanda ya Bwami?

MBONO IZILI MU JWI LYA LEZA

Jehova Uyoomucitila Umwi Aumwi Kweelana Amilimo Yakwe

Musinsimi Jeremiya alimwi a Mwami Zedekiya boonse bobilo bakalijatikizyidwe mukunyonyoonwa kwa Jerusalemu, pele makani aajatikizya mbabo aliindene kapati.

KUPONA BUUMI BWA BUNAKRISTO

Jehova Talubi Luyando Lwanu

Ino Jehova ubabona buti babelesi bakwe basyomeka ibatacibeleki kweelana ambobakali kubeleka kaindi mumulimo wakukambauka akaambo kakucembaala?

MBONO IZILI MU JWI LYA LEZA

Koleka ‘Kuliyandawida Zintu Zipati’

Baruki wakali kumukomba Jehova alimwi akugwasyilizya Jeremiya cakusyomeka, pele aciindi cimwi wakaleka kuzilanga kabotu zintu. Ncinzi ncaakeelede kucita Baruki kutegwa afwutuke kunyonyoonwa kwa Jerusalemu?

MBONO IZILI MU JWI LYA LEZA

Jehova Ulabalongezya Aabo Balicesya Akubasubula Aabo Balisumpula

Babuloni sikulisumpula wakali kubapenzya calunya bantu ba Jehova. Bana Israyeli ibakeempwa bakagwisyigwa mubuzike, pele ino ncinzi cakacitika kuli Babuloni?