Kukazya Jehova alimwi a Jesu kwakasinsimwa

2:1-3

  • Kwakasinsimwa kuti masi taakabuzumini bweendelezi bwa Jesu pele ayakukakatila kubweendelezi bwangawo

  • Businsimi oobu bwakazuzikizyigwa ciindi Jesu naakali anyika alimwi bulimukuzuzikizyigwa mazuba aano

  • Sintembauzyo waamba kuti masi avwiya-vwiya cintu cabuyo, icaamba kuti makanze aabo ngabuyo alimwi taakonzyi kuzwidilila

Balikke aabo balemeka Mwami uunanikidwe a Jehova mbabayoojana buumi

2:8-12

  • Boonse bakazya Mwami wabu Mesiya bayoonyonyoonwa

  • Kwiinda mukumulemeka Mwana, nkokuti Jesu, bantu bayookwabililwa akuba muluumuno