Jehova wakali kuyanda kuti Jobu apailile Elifazi, Bilidadi, alimwi a Zofari

42:7-10

  • Jehova wakaambila Elifazi, Bilidadi, alimwi a Zofari kuti baunke kuli Jobu akuyootuula cipaizyo cakuumpa

  • Jobu wakeelede kubapailila

  • Jobu naakamana kubapailila, wakalongezyegwa

Jehova wakamulongezya kapati Jobu akaambo kalusyomo lwakwe alimwi akuliyumya

42:10-17

  • Jehova wakaagusya mapenzi aa Jobu, alimwi akumupa buumi bubotu

  • Jobu wakatambula luumbulizyo lwini-lwini kuzwa kubalongwe alimwi abacibbululu ciindi naakali mumapenzi

  • Jehova wakamupilusyizya buvwubi bwakwe Jobu, wakamuyungizyila kobilo mweelwe wazintu nzyaakajisi kumatalikilo

  • Jobu amukaintu wakwe bakazoozyala bana bambi bali kkumi

  • Jobu wakapona myaka aimwi iili 140 alimwi akulibonena bana, bazyukulu, abazyukululwa, nkokuti mazyalani one