MBONO IZILI MU JWI LYA LEZA

 • Ncocaamba Kutondezya Luyando lwa Bunakristo”: (10 min.)

  • Rom. 12:10—Amube aluyando ku Banakristonyoko (it-1 55)

  • Rom. 12:17-19—Ciindi notwalubizyilwa, tatweelede kujola cibi (w09 10/15 8 ¶3; w07 7/1 26 ¶12-13)

  • Rom. 12:20, 21—Amuzunde bubi kwiinda mukucita zibotu (w12 11/15 29 ¶13)

 • Kuyandaula Mbono Zyakumuuya: (8 min.)

  • Rom. 12:1—Ino kapango aaka kapandulula nzi? (lvs 76-77 ¶5-6)

  • Rom. 13:1—Muunzila nzi beendelezi ‘ibali muzyuuno zyaandeene-andeene mobazumizyidwe a Leza’? (w08 6/15 31 ¶4)

  • Ino kubala Bbaibbele kwansondo iino kwamuyiisya nzi kujatikizya Jehova?

  • Ino nimbono nzi zimbi zyakumuuya nzyomwakajana mukubala Bbaibbele kwansondo iino?

 • Kubala Bbaibbele: (4 min.) Rom. 13:1-14 (th ciiyo 10)

AMUSUNGWAALE MUMULIMO WAMUMUUNDA

KUPONA BUUMI BWA BUNAKRISTO

 • Lwiimbo 77

 • Ziyandika Mumbungano: (15 min.)

 • Ciiyo ca Bbaibbele Cambungano: (30 min.) jy cibalo 57

 • Kwiinduluka Twaambo Twayiigwa Akwaamba Tuyooyiigwa Nsondo Iitobela (3 min.)

 • Lwiimbo 57 Amupailo