MBONO IZILI MU JWI LYA LEZA

AMUSUNGWAALE MUMULIMO WAMUMUUNDA

 • Kavidiyo Kalweendo Lwakusaanguna: (4 min.) Amweebelele akubandika kavidiyo.

 • Lweendo Lwakusaanguna: (2 min.) Amubelesye mubandi wacitondezyo. (th ciiyo 3)

 • Lweendo Lwakusaanguna: (3 min.) Amubelesye mubandi wacitondezyo. Amutondezye mbomukonzya kwiingula muntu wabuzya mubuzyo naa kwaamba kaambo nkobavwula kwaamba bantu kusola kusinkila mubandi. (th ciiyo 10)

 • Lweendo Lwakusaanguna: (3 min.) Amubelesye mubandi wacitondezyo. Amutondezye mbomukonzya kwiingula muntu wabuzya mubuzyo naa kwaamba kaambo nkobavwula kwaamba bantu kusola kusinkila mubandi. (th ciiyo 11)

KUPONA BUUMI BWA BUNAKRISTO

 • Lwiimbo 129

 • Jehova ‘Mbwapa Kuliyumya Aluumbulizyo’: (15 min.) Amweebelele kavidiyo. Mpoonya mwiingule mibuzyo iitobela:

  • Ino ncinzi Jehova ncabelesya kutuumbulizya?

  • Mbuti mbotukonzya kuumbulizya bamwi?

 • Ciiyo ca Bbaibbele Cambungano: (30 min.) jy cibalo 58

 • Kwiinduluka Twaambo Twayiigwa Akwaamba Tuyooyiigwa Nsondo Iitobela (3 min.)

 • Lwiimbo 34 Amupailo