Skip to content

Skip to table of contents

Bakamboni ba Jehova

Amusale mwaambo Chitonga

Kubelesya kavidiyo kuyiisya sikwiiya Bbaibbele ku South Africa

KABBUKU KAMUSWAANGANO WABUUMI AMULIMO March 2019

Mibandi Yacitondezyo

Mibandi yacitondezyo iibandika makanze ngajisi Leza kujatikizya bantu.

MBONO IZILI MU JWI LYA LEZA

Ncocaamba Kutondezya Luyando lwa Bunakristo

Ciindi umwi naatulubizyila, ino luyando lwa Bunakristo lweelede kutukulwaizya kucita nzi?

MBONO IZILI MU JWI LYA LEZA

Amulange Kuli Jehova Kutegwa Amuyumye Alimwi Akumuumbulizya

Kwiinda mu Jwi lyakwe, Jehova ulatuumbulizya alimwi akutugwasya kuliyumya.

MBONO IZILI MU JWI LYA LEZA

Sena Muli Muntu Uusololelwa Azisusi Zyanyama naa Muntu Uusololelwa Amuuya?

Toonse tweelede kuba bantu babikkila maano kuzintu zyakumuuya alimwi akuzumanana kuciyumya cilongwe cesu a Leza.

KUPONA BUUMI BWA BUNAKRISTO

Kuyungizya Luzyibo Lwesu Mumulimo Wakukambauka—Kulemba Magwalo Aali Kabotu

Ino nzintu nzi nzyotweelede kubikkila maano ciindi notulemba lugwalo kumuntu ngotutazyi kabotu?

KUPONA BUUMI BWA BUNAKRISTO

Mbomukonzya Kulemba Lugwalo

Lugwalo lwanu lweelede kweendelana amakanze ngomujisi alimwi abukkale naa zilengwa zyakubusena nkomukkala.

MBONO IZILI MU JWI LYA LEZA

“Bumena Busyoonto Bupa Kuti Mulwi Woonse Wafulaulu Uukandidwe Ufwufwumuke”

Muunzila nzi kugwisyigwa mumbungano mocili citondezyo caluyando?

KUPONA BUUMI BWA BUNAKRISTO

Amubelesye Tuvidiyo Kuyiisya Basikwiiya Bbaibbele

Sena mulaabelesya mavidiyo ciindi nomuyiisya basikwiiya Bbaibbele?