Amweebelele kavidiyo kakuti Tuli Afwaafwi Amamanino Aabweende Bwazintu Oobu, mpoonya mwamana mwiingule mibuzyo iitobela kujatikizya lugwalo lwa Matayo 24:34.

  • Ino “zintu zyoonse eezyi” ninzi?

  • Ino lugwalo lwa Kulonga 1:6 lutugwasya buti kumvwisya ncolyaamba bbala lyakuti “izyalani”?

  • Ino Jesu wakali kwaamba zyalani lili?

  • Ino ninkamu nzi zyobilo izipanga “izyalani eeli”?

  • Ino majwi aa Jesu atondezya buti kuti tupona mumazuba eeni aakumamanino?