24:39

Mazuba aano, bantu banji balekela zintu zyabuumi bwabuzuba abuzuba kubalesya kucita zintu zyakumuuya. Ino Banakristo bapakamene kumuuya baindene buti abantu bamunyika kujatikizya . . .

  • lwiiyo lwakumubili?

  • kulikondelezya?

  • mulimo wakumubili?

  • zintu zyakumubili?