KAAMBO NCOCIYANDIKA: Ikuti basikwiiya Bbaibbele balibambila, balakonzya kuzimvwisya nzyobaiya alimwi akuziyeeya zintu nzyotubayiisya. Ikuti bazimvwisya akuziyeeya nzyobaiya, balakonzya kufwambaana kuyaambele. Noliba leelyo baakumana kubbapatizyigwa, bayooyandika kuzumanana kulibambila miswaangano alimwi amulimo wesu wamumuunda kutegwa bacikonzye kuzumanana ‘kulangila.’ (Mt. 25:13) Aboobo, kucizyiba mbobeelede kwiiya alimwi akuba abubambe bubotu bwakwiiya, kuyoobagwasya kapati mubuumi bwabo boonse. Kuzwa kumatalikilo, tweelede kubagwasya bantu mbotuyiisya Bbaibbele kuba acilengwa cakulibambila ciiyo cabo ca Bbaibbele.

MBOTUKONZYA KUCITA OOBO:

  • Amube cikozyanyo cibotu. (Rom. 2:21) Amulibambile ciiyo cimwi acimwi kumwi kamumubikkide mumizeezo sikwiiya. (km 11/15 3) Amumutondezye mbomwakalibambila mubbuku lyanu

  • Amumukulwaizye kulibambila. Mbomwatalikila buyo kwiiya anguwe, amumwaambile kuti kulibambila ncibeela cabubambe bwaciiyo ca Bbaibbele citabbadelelwi alimwi amumwaambile bubotu bwakulibambila. Amumwaambile nzila zigwasya kujatikizya mbwakonzya kujana ciindi cakulibambila. Basikuyiisya bamwi balamupa sikwiiya bbuku lyabo oomo mobakalibambila ciindi nobaiya kutegwa bagwasye sikwiiya kubona bubotu bwakulibambila. Ikuti walibambila, amumulumbaizye

  • Amumutondezye mbokulibambilwa. Kumatalikilo kwini, basikuyiisya bamwi inga babelesya ciindi coonse cakwiiya ikutondezya sikwiiya wabo mbwakonzya kulibambila ciiyo