MBONO IZILI MU JWI LYA LEZA

 • Amulangile”: (10 min.)

  • Mt. 25:1-6—Banakalindu bosanwe bacenjede alimwi abanakalindu bosanwe bafwubafwuba bakaunka kutegwa bakacinge sibwiinga

  • Mt. 25:7-10—Banakalindu bafwubafwuba tiibakaliko ciindi sibwiinga naakasika

  • Mt. 25:11, 12—Balikke banakalindu bacenjede mbobakazumizyigwa kunjila muŋanda yapobwe lyabwiinga

 • Kuyandaula Mbono Zyakumuuya: (8 min.)

  • Mt. 25:31-33—Amupandulule cikozyanyo cambelele ampongo. (w15 3/15 27 ¶7)

  • Mt. 25:40—Mbuti mbotukonzya kutondezya kuti tulababikkila maano banabokwabo a Kristo? (w09 10/15 16 ¶16-18)

  • Ino kubala Bbaibbele kwansondo iino kwamuyiisya nzi kujatikizya Jehova?

  • Ino nimbono nzi zimbi zyakumuuya nzyomwakajana mukubala Bbaibbele kwansondo iino?

 • Kubala Bbaibbele: (4 min.) Mt. 25:1-23

AMUSUNGWAALE MUMULIMO WAMUMUUNDA

 • Lweendo Lwakupilukila Lwabili: (3 min.) Amubelesye mubandi wacitondezyo. Amumutambe mukamwiniŋanda ku Ciibalusyo.

 • Lweendo Lwakupilukila Lwatatu: (3 min.) Amulisalile lugwalo lwakubelesya, mpoonya amumwaabile bbuku libelesyegwa kwiiya.

 • Makani: (6 min.) w15 3/15 27 ¶7-10—Mutwe: Ino Cikozyanyo Cambelele Ampongo Citondezya Buti Mbouyandika Mulimo Wakukambauka?

KUPONA BUUMI BWA BUNAKRISTO

 • Lwiimbo 85

 • Kuyungizya Luzyibo Lwesu Mumulimo Wakukambauka—Kuyiisya Basikwiiya Kulibambila”: (10 min.) Mubandi abaswiilizi. Mwamana, amweebelele alimwi akubandika kavidiyo ikatondezya sikumwaya uuyiisya sikwiiya Bbaibbele mbokulibambilwa cibalo cakwiiya. Amubatambe baswiilizi kwaamba nzila zimwi nzyobakacita kutegwa bazwidilile kugwasya basikwiiya kulibambila ciiyo ca Bbaibbele.

 • Amukabatambule Beenzu: (5 min.) Makani aayeeme acibalo icili mu Kabbuku Kamuswaangano wa Buumi Amulimo kamu March 2016. Amwaambe zyakuluula zimwi izyakamukkomanisya mumwaka wa 2017 ciindi ca Ciibalusyo. Amubayeezye boonse kujatikizya kwakupakiŋila myootokala, kwakunjilila alimwi akwakuzwida akubayeezya zintu zimwi ziyandika kujatikizya muswaangano wa Ciibalusyo uuyooba mu March 31.

 • Ciiyo ca Bbaibbele Cambungano: (30 min.) jy cibalo 14

 • Kwiinduluka Twaambo Twayiigwa Akwaamba Tuyooyiigwa Nsondo Iitobela (3 min.)

 • Lwiimbo 79 Amupailo