MBONO IZILI MU JWI LYA LEZA

 • Amwiitobele Milawo Yobilo Mipati”: (10 min.)

  • Mt. 22:36-38—Ino mbuti tupango ootu mbotupandulula cijatikizyidwe mukutobela mulawo mupati alimwi iwakusaanguna mu Mulawo? (“moyo,” “buumi,” “mizeezo” twaambo tugwasya mukwiiya kuzwa kulugwalo lwa Mt. 22:37, nwtsty)

  • Mt. 22:39—Ino mulawo nzi wabili mupati kapati mu Mulawo? (“wabili,” “simukobonyoko” twaambo tugwasya mukwiiya kuzwa kulugwalo lwa Mt. 22:39, nwtsty)

  • Mt. 22:40—Magwalo oonse aa Chihebrayo atondezya luyando Jehova ndwajisi kubantu alimwi ambwayanda kuti bantu kabeendelezyanya caluyando (“Mulawo woonse a Basinsimi,” “mpaayeeme” twaambo tugwasya mukwiiya kuzwa kulugwalo lwa Mt. 22:40, nwtsty)

 • Kuyandaula Mbono Zyakumuuya: (8 min.)

  • Mt. 22:21—Ino “zintu zya Kaisara” ninzi alimwi ino “zintu zya Leza” ninzi? (“amupe Kaisara zintu zya Kaisara,” “zintu zya Leza amupe Leza” twaambo tugwasya mukwiiya kuzwa kulugwalo lwa Mt. 22:21, nwtsty)

  • Mt. 23:24—Ino majwi aa Jesu apandulula nzi? (“nomuminununa kansenya pele nkamela mulaimena” kaambo kagwasya mukwiiya kuzwa kulugwalo lwa Mt. 23:24, nwtsty)

  • Ino kubala Bbaibbele kwansondo iino kwamuyiisya nzi kujatikizya Jehova?

  • Ino nimbono nzi zimbi zyakumuuya nzyomwakajana mukubala Bbaibbele kwansondo iino?

 • Kubala Bbaibbele: (4 min.) Mt. 22:1-22

AMUSUNGWAALE MUMULIMO WAMUMUUNDA

 • Lweendo Lwakusaanguna: (2 min.) Amubelesye mubandi wacitondezyo.

 • Kavidiyo Kalweendo Lwakupilukila Lwakusaanguna: (5 min.) Amweebelele akubandika kavidiyo.

 • Ciiyo ca Bbaibbele: (6 min) bhs 199 ¶8-9—Mwiiyi ukulwaizya sikwiiya kutamba balongwe bakwe ku Ciibalusyo.

KUPONA BUUMI BWA BUNAKRISTO