Broshuwa yakuti Amumuswiilile Leza yakabambilwa kuyiisya kasimpe kantalisyo kamu Bbaibbele kwiinda mukubelesya zifwanikiso kulibaabo bajisi buyumuyumu bwakubala. Ciiyo cili coonse cilijisi zifwanikiso izyakabambwa kabotu-kabotu alimwi zilijisi tweengo itusololela mubandi kucifwanikiso citobela.

Broshuwa yakuti Amumuswiilile Leza Kutegwa Mukapone Kukabe Kutamani ayalo ijisi zifwanikiso zikozyenye azyabroshuwa yakuti Amumuswiilile Leza, pele yalo ijisi mabala manji alimwi ilakonzya kubelesyegwa kuli sikwiiya uucikonzya kubala asyoonto. Kanji-kanji basikumwaya bayandisya kubelesya njiyo ciindi sikwiiya nabelesya broshuwa yakuti Amumuswiilile Leza. Mapeeji manji ajisi kabbokesi ikajisi makani aayungizyidwe aakonzya kubandikwa kweelana akumvwisya kwasikwiiya.

Mulakonzya kwaabila mabroshuwa aaya kufwumbwa ciindi, noliba leelyo naatali ngawo aamwaigwa mwezi ooyo. Ciindi nomusololela ciiyo ca Bbaibbele, amubelesye zifwanikiso kupandulula makani aamu Bbaibbele. Amubelesye mibuzyo kutegwa sikwiiya atole lubazu alimwi akusinizya kuti wamvwisya. Amubale akubandika magwalo aali aansi aapeeji lili lyoonse. Mwaimana broshuwa eeyi, amutalike bbuku lyakuti Ino Ncinzi Cini Bbaibbele Ncoliyiisya? naa Ncinzi Bbaibbele Ncolituyiisya kutegwa mumugwasye sikwiiya kuyaambele kusikila kukubbapatizyigwa.