7:1-4, 8-10, 15

  • Cabusicamba Jeremiya wakaziyubununa zibi alimwi akuupaupa ameso kwabana Israyeli

  • Bana Israyeli bakali kuyeeya kuti tempele lilakonzya kubakwabilila

  • Jehova wakabaambila kuti zipaizyo zyakwiinduluka-induluka tazikonzyi kuvwumba zibi

Amulange-lange: Mbuti mbondikonzya kuba masimpe kuti bukombi bwangu buleendelana akuyanda kwa Jehova alimwi tabuli bwakwiinzya buyo mulawo?

Jeremiya amulyango waŋanda ya Jehova