NGAZI YAMULINDIZI

Mubuzyo: Sena mulaazyi kabotu majwi aaya aazyibidwe kapati?

Lugwalo: Joh. 3:16

Kwaabila: Ngazi Yamulindizi eeyi ilapandulula mbomukonzya kugwasyigwa alufwu lwa Jesu alimwi akupenga nkwaakapenga.

NGAZI YAMULINDIZI (nkoili kunze)

Mubuzyo: Amubone mubuzyo ooyu alimwi abwiinguzi mbobavwula kupa bantu. [Amubale mubuzyo wakusaanguna alimwi akubala bwiinguzi bubikkidwe.] Ino inga mwaingula buti?

Lugwalo: Mt. 4:1-4

Kwaabila: Mbwaanga Diabolosi wakabandika a Jesu alimwi akumusunka, nkokuti Diabolosi tali buyo bube bubi ibuli mumuntu. Ino ncinzi cimbi Bbaibbele ncolyaamba kujatikizya Diabolosi? Cibalo eeci cilaamba zinji.

KUTAMBA BANTU KU CIIBALUSYO

Kwaabila: Tuyaabupa kapepa aaka kakumutamba kumuswaangano uuyandika kapati. [Amumupe kapepa mukamwiniŋanda.] Mu March 23, mamiliyoni aabantu nyika yoonse bayooswaangana kwiibaluka lufwu lwa Jesu Kristo alimwi akuyooswiilila makani aa Bbaibbele aatabbadelelwi aajatikizya mbolutujakizya lufwu lwakwe. Kapepa aaka kalatondezya ciindi alimwi abusena muswaangano nkouyoocitilwa okuno. Twalomba kuti mukaboole ikuti kamucikonzya.

AMULEMBE NZILA YANU NOBENI

Inga mwabelesya nzila zili muzitondezyo zyainda ikulemba nzila njomuyanda kuyoobelesya mumulimo wamumuunda.