AMULANGE

KAAMBO NCOCIYANDIKA: Nokuba kuti zitondezyo zyacikozyanyo izibikkidwe mukabbuku kamiswaangano zilapa twaambo tugwasya, nzila eezyi nzyakumupa buyo muzeezo. Mweelede kubelesya majwi aanu nobeni. Mulakonzya kubelesya nzila iimbi iindene naa kusala makani aambi aakonzya kugwasya mucilawo canu. Ikuti kacili boobo, mwamana kubala magazini, kulanga-langa zitondezyo zyacikozyanyo, alimwi akweebelela zitondezyo izili mutumavidiyo, mulakonzya kubelesya nzila zitobela kutegwa mulibambile nzila yanu nobeni.

MBOTUKONZYA KUCITA OOBO:

Amulibuzye kuti, ‘Sena ndiyanda kubelesya imwi yanzila zipedwe muzitondezyo zyacikozyanyo?’

INZYA

  • Amulibambile majwi aantalisyo. Mwamana kwaanzyanya, amwaambe kaambo ncomwaswaila. (Mucikozyanyo: “Ndamuswaya . . . ”)

  • Amuzyibe ncomukonzya kwaamba mwamana kubuzya mubuzyo, kubala lugwalo alimwi akwaabila. (Mucikozyanyo: Kuti muyanda kubala lugwalo mulakonzya kwaamba kuti, “Bwiinguzi bukkazika moyo kumubuzyo ooyo bujanika waawa.”)

PEEPE

  • Amusale makani aamukkomanisya kuzwa mumagazini alimwi aakonzya kubakkomanisya bantu mucilawo canu

  • Amusale mubuzyo uukonzya kubapa kwaamba mbobayeeya alimwi uukonzya kupa kuti mubandi uzumanane, pele kutali mubuzyo uukonzya kubapa kufwa nsoni bamukamwiniŋanda. (Mucikozyanyo: Mibuzyo iili apeeji 2 mumamagazini.)

  • Amusale lugwalo lwakubala. (Ikuti naa mwaabila Sinsimuka! inga mwasala kubala lugwalo naa pe, mbwaanga magazini eeyi yakalembelwa bantu bajisi luzyibo lusyoonto lwamu Bbaibbele alimwi ambweni ibatasyomi bukombi.)

  • Amulibambile majwi masyoonto aapandulula mbwakonzya kugwasyigwa mukamwiniŋanda ikuti wacibala cibalo

IN EITHER CASE

  • Amulibambile mubuzyo uuyakwiingulwa mulweendo lwakupilukila

  • Amulembe twaambo tukonzya kumugwasya kuyeeya ncomuyanda kuyakwaamba lweendo lutobela