• Lwiimbo 131 Amupailo

 • Majwi Aantalisyo (3 min.)

MBONO IZILI MU JWI LYA LEZA

 • Esita Wakabelekela Jehova Abantu Bakwe Cakutaliyanda”: (10 min.)

  • Es. 8:3, 4—Nokuba kuti Esita tanaakali muntenda, wakabikka buumi bwakwe muntenda kutegwa afwutule bamwi (ia 142 munc. 24 a 25)

  • Es. 8:5—Esita wakabelesya maano naakali kubandika a Ahasuera (w06 3/1 7 munc. 9)

  • Es. 8:17—Bantu banji bakasanduka akuba ba Juda (w06 3/1 7 munc. 4)

 • Kuyandaula Mbono Zyakumuuya: (8 min.)

  • Es. 8:1, 2—Ino bwakazuzikizyigwa buti businsimi mbwaakaamba Jakobo katanafwa bujatikizya Benjamini mbwaakali ‘kuyakwaabanya nzyaajaya kumangolezya’? (ia 142, kabbokesi))

  • Es. 9:10, 15, 16—Nokuba kuti mulawo wakazuminizya kusaala lubono, nkaambo nzi ba Juda ncobatakacita oobo? (w06 3/1 7 munc. 5)

  • Ino kubala Bbaibbele kwansondo iino kwandiyiisya nzi kujatikizya Jehova?

  • Ino ntwaambo nzi tuzwa mukubala Bbaibbele kwansondo iino ntondikonzya kubelesya mumulimo wakukambauka?

 • Kubala Bbaibbele: Es. 8:1-9 (4 min.)

AMUSUNGWAALE MUMULIMO WAMUMUUNDA

KUPONA BUUMI BWA BUNAKRISTO

 • Lwiimbo 118

 • Amubatambule Beenzu”: (15 min.) Mubandi abaswiilizi. Amubalombe baswiilizi kuti baambe zyakuluula zikkomanisya nzyobakajana akaambo kakutambula beenzu ibakaboola ku Ciibalusyo cainda. Amucite citondezyo cakwiinduluka cakuluula cimwi icakacitika.

 • Ciiyo ca Bbaibbele Cambungano: ia cibalo 10 munc. 12-21, amibuzyo yakwiinduluka iili apeeji 91 (30 min.)

 • Kwiinduluka Twaambo Twayiigwa Akwaamba Tuyooyiigwa Nsondo Iitobela (3 min.)

 • Lwiimbo 147 Amupailo