• Lwiimbo 89 Amupailo

 • Majwi Aantalisyo (3 min.)

MBONO IZILI MU JWI LYA LEZA

 • Jobu Wakaliyumya Mumasunko”: (10 min.)

  • [Amweebelele kavidiyo ka Makani Aantalisyo Aabbuku lya Jobu.]

  • Job. 1:8-11—Saatani wakakudooneka kusyomeka kwa Jobu (w11 5/15 17 munc. 6-8; w09 4/15 3 munc. 3 a 4)

  • Job. 2:2-5—Saatani wakakudooneka kusyomeka kwabantu boonse (w09 4/15 4 munc. 6)

 • Kuyandaula Mbono Zyakumuuya: (8 min.)

  • Job. 1:6; 2:1—Ino mbaani ibakali kuzumizyigwa kusika kubusyu bwa Jehova? (w06 4/1 29 munc. 6)

  • Job. 4:7, 18, 19—Ino nkuyeeya kuli buti kutaluzi Elifazi nkwaakaambila Jobu? (w14 3/15 12 munc. 3; w05-CN 9/15 26 munc. 4 a 5; w95-CN 2/15 27 munc. 5 a 6)

  • Ino kubala Bbaibbele kwansondo iino kwandiyiisya nzi kujatikizya Jehova?

  • Ino ntwaambo nzi tuzwa mukubala Bbaibbele kwansondo iino ntondikonzya kubelesya mumulimo wakukambauka?

 • Kubala Bbaibbele: Job. 4:1-21 (4 min.)

AMUSUNGWAALE MUMULIMO WAMUMUUNDA

KUPONA BUUMI BWA BUNAKRISTO

 • Lwiimbo 88

 • Mbokonzya Kukaka Kuyungwa Abeenzinyoko!: (15 min.) Mubandi abaswiilizi. Amweebelele kavidiyo kakuti Mbokonzya Kukaka Kuyungwa Abeenzinyoko! (Amubone aalembedwe kuti NJIISYO ZYAMU BBAIBBELE > BAKUBUSI.) Mpoonya amubuzye mibuzyo eeyi: Ino mbuyumuyumu nzi bana mbobajana kucikolo. Mbuti mbobakonzya kutobela lulayo luli mulugwalo lwa Kulonga 23:2? Ino nzintu nzi zyone iziyoobagwasya kuzumanana kusyomeka alimwi akutayungwa abeenzinyina? Amubalombe bakubusi kuti baambe zyakuluula zikulwaizya.

 • Ciiyo ca Bbaibbele Cambungano: ia cibalo 11 munc. 1-11 (30 min.)

 • Kwiinduluka Twaambo Twayiigwa Akwaamba Tuyooyiigwa Nsondo Iitobela (3 min.)

 • Lwiimbo 149 Amupailo