Skip to content

Skip to table of contents

Bakamboni ba Jehova

Amusale mwaambo Chitonga

Kwiibaluka lufwu lwa Kristo ku Germany

KABBUKU KAMUSWAANGANO WABUUMI AMULIMO March 2016

Zitondezyo Zyacikozyanyo

Nzila zyakubelesya kwaabila magazini ya Ngazi Yamulindizi alimwi akapepa kakutamba bantu ku Ciibalusyo camu 2016. Amutobelezye zikozyanyo kutegwa mulembe nzila zyanu nobeni.

MBONO IZILI MU JWI LYA LEZA

Esita Wakabelekela Jehova Abantu Bakwe Cakutaliyanda

Wakabikka buumi bwakwe muntenda alimwi akugwasya Moodekai kubikka mulawo kutegwa ba Juda batajaigwi (Esita 6-10)

AMUSUNGWAALE MUMULIMO WAMUMUUNDA

Kuyungizya Luzyibo Lwesu Mumulimo Wakukambauka—Kulibambila Nzila Yanu Nobeni Yakwaabila Mamagazini

Amubelesye nzila zipedwe kutegwa mulibambile nzila yanu nobeni yakwaabila magazini ya Ngazi Yamulindizi alimwi a Sinsimuka!

KUPONA BUUMI BWA BUNAKRISTO

Amukabatambule Beenzu

Ino mbuti mbotukonzya kugwasya beenzu abaabo ibatacisungweede kutegwa bakalimvwe kuti batambulwa ku Ciibalusyo?

MBONO IZILI MU JWI LYA LEZA

Jobu Wakaliyumya Mumasunko

Wakatondezya kuti Jehova ngomuntu wakali kuyandika kapati mubuumi bwakwe. (Jobu 1-5)

MBONO IZILI MU JWI LYA LEZA

Mwaalumi Uusyomeka Jobu Waamba Mbwaakalimvwide

Ikulimvwa kuusa kapati alimwi akutyompwa zyakanyonganya mbwaakali kuzilanga zintu Jobu, pele luyando ndwaakajisi kuli Jehova tiilwakazungaana. (Jobu 6-10)

MBONO IZILI MU JWI LYA LEZA

Jobu Wakali Alusyomo Mububuke

Wakalizyi kuti Jehova uyoomubusya mbubwenya cisiko cacisamu mbocisyuuka kumiyanda. (Jobu 11-15)

KUPONA BUUMI BWA BUNAKRISTO

Bubuke Bulakonzyeka Akaambo ka Cinunuzyo

Cipego ca Jehova cacinunuzyo cipa kuti kukabe bubuke kumbele. Muciindi camalila, tuyootambula bayandwa besu bakafwide.