Nkaambo nzi ncotweelede kusala kabotu zyakulikondelezya? Nkaambo ciindi notusala filimu yakweebelela, nyimbo yakuswiilila, webbusaiti yakulanga, bbuku lyakubala naa cisobano caakkompyuta, inga tusala zintu nzyotuyanda kubikka mumizeezo yesu. Nzyotusala zilatujatikizya mbotulilemeka. Cuusisya ncakuti, bunji bwazyakulikondelezya ziliko mazuba aano zijisi zintu zyasulide Jehova. (Int. 11:5; Gal. 5:19-21) Nkakaambo kaako, Bbaibbele litukulwaizya kuzumanana kuziyeeyesya zintu izimulemeka Jehova.—Flp. 4:8.

AMWEEBELELE KAVIDIYO KAKUTI INO ZYAKULIKONDELEZYA ZILI BUTI NZYONDEELEDE KUSALA? MPOONYA MWIINGULE MIBUZYO IITOBELA:

  • Muunzila nzi zisobano zyakulwana zyabana Roma zyansiku mozikozyenye azyakulikondelezya zimwi zyamazuba aano?

  • Ino basimbungano inga babagwasya buti bakubusi kusala kabotu zyakulikondelezya?

  • Ino lugwalo lwa Baroma 12:9 lweelede kutugwasya buti kusala zyakulikondelezya?

  • Ino nzyakulikondelezya nzi zili kabotu izijanika kubusena nkomukkala?