MBONO IZILI MU JWI LYA LEZA

 • Amusame Zilwanyo Zyoonse Zizwa Kuli Leza”: (10 min.)

 • Kuyandaula Mbono Zyakumuuya: (8 min.)

  • Ef. 4:30—Mbuti muntu mbwakonzya kupa muuya uusalala wa Leza kuusa? (it-1 1128 ¶3)

  • Ef. 5:5—Muunzila nzi muntu syaacivwulemwangu mbwali sikukomba mituni? (it-1 1006 ¶2)

  • Ino kubala Bbaibbele kwansondo iino kwamuyiisya nzi kujatikizya Jehova?

  • Ino nimbono nzi zimbi zyakumuuya nzyomwakajana mukubala Bbaibbele kwansondo iino?

 • Kubala Bbaibbele: (4 min.) Ef. 4:17-32 (th ciiyo 10)

AMUSUNGWAALE MUMULIMO WAMUMUUNDA

KUPONA BUUMI BWA BUNAKRISTO