IKAAMBO NCOCIYANDIKA: Ciiyo cesu tobeni ca Jwi lya Leza cilatugwasya “kubuzyiba cakumaninina bwamba, bulamfwu, bulamfwu bwakuya mujulu” bwakasimpe. (Ef. 3:18) Alimwi cilatugwasya kuzumanana kusyomeka akutaba akampenda munyika eeyi mbyaabi alimwi akuzumanana ‘kujatisya jwi lyabuumi.’ (Flp. 2:15, 16) Ciiyo cesu tobeni ca Jwi lya Leza cilatugwasya kusala zintu nzyotuyandika umwi aumwi kumugama. Ncinzi ncotukonzya kucita kutegwa katugwasyigwa kapati ciindi notubala alimwi akwiiya Bbaibbele?

MBOMUKONZYA KUCITA OOBO:

 • Amweengele tupango akulemba twaambo tumwi mu Bbaibbele ndyomubelesya kwiiya, kufwumbwa naa mubelesya Bbaibbele lisimbidwe naa lyamukancini

 • Amulibuzye mibuzyo eeyi ciindi nomubala Jwi lya Leza: ‘Nguni? Ninzi? Ndilili? Nkuukuli? Nkaambo nzi? Muunzila nzi?’

 • Amuzyibe twaambo twamasimpe. Kwiinda mukubelesya zibelesyo zyakuvwuntauzya iziliko, amuvwuntauzye kaambo kamwi akamwi naa kapango kamu Bbaibbele

 • Amuzinzibale kuyeeya nzyomubala kutegwa mubone mbomukonzya kuzibelesya

 • Amutubelesye twaambo ntomwiiya mubuumi bwanu bwabuzuba abuzuba.—Lk. 6:47, 48

AMWEEBELELE KAVIDIYO KAKUTI AMUZUMANANE ‘KUJATISYA’ KWIINDA MUKUCITA CIIYO CANU NOBENI, MPOONYA MWIINGULE MIBUZYO IITOBELA:

 • Ino mbuti bamwi mbobagwasyigwa kwiinda mukucita ciiyo cabo beni?

 • Nkaambo nzi ncotweelede kupaila ciindi coonse katutanatalika ciiyo cesu tobeni?

 • Ncinzi cikonzya kutugwasya kucimvwisya kabotu cibalo cimwi camu Bbaibbele?

 • Ino nzitondezyo nzi nzyotukonzya kubikka mu Bbaibbele lyesu ndyotubelesya kwiiya?

 • Nkaambo nzi kuzinzibala kuyeeya ncokuyandika kapati ciindi notwiiya Jwi lya Leza?

 • Ncinzi ncotweelede kucita kuzintu nzyotwiiya?

“Eelo kaka ndilauyanda mulawo wako! Ndilakkala ansi kuuyeeya buzuba boonse.”—Int. 119:97