1:8-10

Bweendelezi bwa Jehova mbubambe bwakukamantanya zilenge zyamuuya zyoonse kujulu alimwi abantu boonse aanyika.

  • Bupa bananike kulibambila buumi bwakujulu antoomwe a Jesu Kristo kali Silutwe wabo wakumuuya

  • Bupa baabo ibayookkala anyika kulibambila kweendelezyegwa a Bwami bwabu Mesiya

Ino muunzila nzi zimwi mondikonzya kutola lubazu mukukulwaizya lukamantano mumbunga ya Jehova?