KAAMBO NCOCIYANDIKA: Mbubwenya mbuli zibelesyo zinji, Intaneti ilagwasya kapati pele alimwi ilijisi ntenda. Banakristo bamwi basala kutaibelesya Intaneti. Mpoonya Banakristo bamwi balaibelesya Intaneti kutegwa kababandika abanamukwasyi alimwi abalongwe babo. Nokuba boobo, Diabolosi uyanda kuti Intaneti twiibelesya munzila iiteelede, yalo iikonzya kutujaila mpuwo yesu naa kunyonganya cilongwe cesu a Jehova. Mbubwenya mbuli Jesu, andiswe tulakonzya kubelesya njiisyo izili mu Jwi lya Leza kutegwa tuzyibe ntenda ziliko akuzyeeleba.—Lk. 4:4, 8, 12.

TUKOLE NTOTWEELEDE KWEELEBA:

  • Kuciindizya kubelesya Intaneti. Kubelesya Intaneti kwaciindi cilamfwu inga kwatumanina ciindi ncotweelede kubelesya kucita zintu zyakumuuya.

    Njiisyo zyamu Bbaibbele: Ef. 5:15, 16; Flp. 1:10

  • Kweebelela zintu ziteelede. Kweebelela zintu zibyaabi inga kwasololela kukuba acilengwa cakweebelela zintu ziletela muzeezo wakoonana naa kukucita bwaamu. Kubala mabbuku aabasiluleyo naa kubaingula mutugwalo twaa Intaneti kulakonzya kunyonganya lusyomo lwamuntu.

    Njiisyo zyamu Bbaibbele: Mt. 5:28; Flp. 4:8

  • Kutuma zifwoto naa kulemba makani mabi. Akaambo kakuti moyo uleena, muntu ulakonzya kusunkwa kulemba makani mabi naa kutuma zifwoto zitali kabotu a Intaneti. Eeci cilakonzya kunyonganya mpuwo yamuntu akupa kuti lusyomo lwakwe luceye

    Njiisyo zyamu Bbaibbele: Rom. 14:13; Ef. 4:29

AMWEEBELELE KAVIDIYO KAKUTI AMWIIBELESYE KABOTU INTANETI, MWAMANA MUBANDIKE MBOMUKONZYA KWEELEBA BUKKALE OOBU BUTOBELA: