Akaambo kabube bubotu mbwaakajisi, Jehova wakasala kupa Mariya mulimo waalubazu iwatakalinapedwe kumuntu uuli woonse alimwi uutakapegwi kumuntu uumbi kumbele.

1:38, 46-55

Ino mbuti majwi aa Mariya mbwaatondezya . . .

  • kulicesya?

  • lusyomo luyumu?

  • kuti wakalaazyi Magwalo?

  • kuti wakali kumuyanda Jehova?