SINSIMUKA!

Mubuzyo: Sena Bbaibbele lyakazwa kuli Leza? Naa ndibbuku lijisi buyo mizeezo yabantu?

Lugwalo: 2Tim. 3:16

Kwaabila: Magazini eeyi ya Sinsimuka! ilalanga-langa bumboni botatwe ibusinizya ncobeni kuti Bbaibbele lyakazwa kuli Leza.

AMUYIISYE KASIMPE

Mubuzyo: Ino tweelede kucibona buti cipego cabuumi?

Lugwalo: Ciy. 4:11

Kaambo kamasimpe: Mbwaanga buumi ncipego kuzwa kuli Leza, tulabulemeka. Tulazyeeleba zintu zikonzya kutubikka muntenda, alimwi tatweelede kujaya muntu acaali. Tulaciyanda kapati cipego cabuumi.

NCINZI CIKONZYA KUPA KUTI KUBE LUKKOMANO MUMUKWASYI?

Mubuzyo: Amubone mubuzyo uuli aacivwumbyo cakatulakiti aaka alimwi abwiinguzi ibuli aansi aawa. Ino muyeeya buti?

Lugwalo: Lk. 11:28

Kwaabila: Katulakiti aaka kalatondezya eeci ncocikonzya kwaamba kumukwasyi wanu alimwi akaambo ncotukonzya kusyoma ncolyaamba Bbaibbele.

AMULEMBE NZILA YANU NOBENI

Inga mwabelesya nzila zili muzitondezyo zyainda ikulemba nzila njomuyanda kuyoobelesya mumulimo wamumuunda.