Jehova Leza ulabikka zyeelelo zyakulilemeka kubantu. Mucikozyanyo, ulailila kuti cikwati ncintu citeelede kumana akati kwamwaalumi amukaintu. (Mt 19:4-6, 9) Ulakusulaika kutalilemeka kwamusyobo uuli woonse mumakani aakoonana. (1Kor. 6:9, 10) Alimwi ulapa njiisyo kujatikizya nsamino alimwi akulibamba zyalo izizyibya bantu bakwe.—Dt. 22:5; 1Tim. 2:9, 10.

Mazuba aano munyika, bantu banji balazikaka zyeelelo zya Jehova. (Rom. 1:18-32) Balekela mizeezo iidumide kweendelezya nsamino yabo ambobalibamba, alimwi ambobalilemeka. Banji balalisumpula akaambo kazintu zibi nzyobacita alimwi akufwubaazya baabo batobela zyeelelo ziindene azyeelelo zyabo.—1Pet. 4:3, 4.

Mbotuli Bakamboni ba Jehova, cabusicamba tweelede kusumpula zyeelelo zya Leza zyakulilemeka. (Rom. 12:9) Munzila nzi? Cabupampu, tweelede kuzyibya bamwi zintu nzyayanda. Pele alimwi tweelede kuzumanana kutobela zyeelelo zisumpukide mubuumi bwesu. Mucikozyanyo, ciindi notusala zisani alimwi ambotweelede kulibamba, tulakonzya kulibuzya kuti: ‘Sena nzyondisala zitondezya zyeelelo zya Jehova naa zyanyika? Sena nsamino yangu ambondilibamba zitondezya kuti ndili Munakristo uuyoowa Leza?’ Naa ciindi notusala pulogilamu naa filimu yakweebelela, tulakonzya kulibuzya kuti: ‘Sena Jehova ulaikkomanina pulogilamu eeyi? Ino isumpula zyeelelo zyani zyakulilemeka? Sena zintu nzyondisala kulikondelezya zilakonzya kunyonganya zyeelelo zyangu zyakulilemeka? (Int. 101:3) Sena inga zyabafwumpuzya banamukwasyi naa bamwi?’—1Kor. 10:31-33.

Nkaambo nzi ncociyandika kapati kusumpula zyeelelo zya Jehova zyakulilemeka? Ino-ino Kristo Jesu uyoozinyonyoona zisi alimwi abubi boonse. (Ezk. 9:4-7) Balikke aabo ibacita kuyanda kwa Leza mbebayoosyaala. (1Joh. 2:15-17) Aboobo, atuzisumpule zyeelelo zya Jehova zyakulilemeka kutegwa aabo babona bukkale bwesu bubotu bamulemeke Leza.—1Pet. 2:11, 12.

Ino zisani nzyondisama alimwi ambondilibamba zitondezya nzi kujatikizya zyeelelo zyangu zyakulilemeka?

AMWEEBELELE KAVIDIYO KAKUTI AMUBE BALONGWE BA JEHOVA—MWAALUMI OMWE, MUKAINTU OMWE, MWAMANA AMULANGE-LANGE MIBUZYO IITOBELA:

  • Nkaambo nzi ncocili cabusongo kupona kweelana azyeelelo zya Jehova?

  • Nkaambo nzi bazyali ncobeelede kutalika kuyiisya bana babo kujatikizya zyeelelo zya Jehova zyakulilemeka kabacili baniini?

  • Ino mbuti bakubusi alimwi abapati mbobakozya kugwasya bantu kutegwa bagwasyigwe kububotu bwa Leza?